Friday, April 26, 2013

Skywatch Friday 2013 #17 - Trakai Lake, Lithuania

Lithuania: Trakai Lake near Vilnius, 2003
© copyright Erika Price

© Erika Price . All rights reserved.