Skywatch Friday 2013 #17 - Trakai Lake, Lithuania

Lithuania: Trakai Lake near Vilnius, 2003
© copyright Erika Price

Comments